ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • патничка полиса со важност во целиот свет
 • згрижени при повреда или болест при патување
 • асистентска куќа 24/7 достапна на телефонски повик

Патничко

ВИЗА

 • економично покритие
 • само за Р Грција
 • само за Р Бугарија
 • Адријатик

КЛАСИК

 • осигурени суми до 30 000 €
 • покритие за багаж
 • посебно покритие за незгода
 • репатријација

КЛАСИК ПЛУС

 • осигурени суми до 50 000 €
 • посебно покритие за незгода
 • репатријација
 • патничка помош и правна заштита
 • откажување на патување

Ви посакуваме само убави доживувања при патување.

Ви нудиме патничко осигурување за поголема удобност. Ако на патувањето се случи незгода, болест или се укаже потреба од болничко лекување или неодложна хируршка интервенција, со патничката полиса ќе бидете згрижени каде и да сте, со помош на асистентската куќа достапна 24/7.

Ве молиме разгледајте ги покритијата „Виза“, „Класик“, „Класик плус“, „Економик“ и „Економик Плус“ пред да се одлучите.

Потоа подолу разгледајте ги полисите и одлучете во зависност од зачестеноста и типот на патување.

ТАБЕЛА НА ПОКРИТИЈА

Осигурени ризици и осигурени суми

ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ КЛАСИК КЛАСИК ПЛУС ВИЗА ЕКОНОМИК ЕКОНОМИК ПЛУС
Трошоци за лекување од незгода до 30 000 € до 50.000 € до 30.000 € до 10.000 € до 10.000 €
Трошоци за лекување од болест до 15 000 € до 30.000 € до 15.000 € до 10.000 € до 10.000 €
Продолжување на престојот по болничко лекување до 200 € до 400 €
Посета на пациент до 200 € до 400 €
Надомест на телефонски трошоци од болница

 • во Европа
 • надвор од Европа
до 25 € до 50 €
Враќање дома на деца до 14 години до 15 000 € до 25 000 € до 5 000 € до 2 000 € до 2 000 €
Враќање на посмртни останки до 15 000 € до 25 000 € до 5 000 € до 2 000 € до 2 000 €
Порано враќање во Р Македонија поради болест или смрт на членови на потесното семејство согласно член 30 од Условите согласно член 30 од Условите
Задоцнето пристигнување на багаж во странство:

 • доцнење од 12 до 24 часа
 • доцнење над 24 часа
50 EUR
100 EUR
100 EUR
200 EUR
Кражба, уништување на багаж до 30 000 MKD до 40 000 MKD до 20 000 MKD
Кражба на багаж од моторно возило до 15 000 MKD до 20 000 MKD до 20 000 MKD
Загуба на патни документи до 1 500 MKD до 3 000 MKD
Смрт од незгода 150 000 MKD 250 000 MKD
Враќање на моторно возило согласно член 33 од Условите
Замена на официјални состаноци согласно член 34 од Условите
Откажување на патување 3.000 MKD
Правна помош и осигурување на правна помош до 6.000 EUR

КАКО ДА ОДБЕРЕТЕ ПАТНИЧКА ПОЛИСА?

Надоместот при штета зависи од вашиот избор на осигурување и покритие. Доколку во полисата одберете или е вклучена и франшиза, тоа значи дека има ваше учество во отштетата.

Наведените примери и резиме на услуги немаат договорен, туку информативен карактер. При склучување на осигурувањето ќе ви бидат доставени Услови за патничко осигурување за вашите права и обврски.

Во зависност од тоа дали ви треба полиса за едно патување, за повеќе патувања за определен период или за патување во група, разгледајте ги опциите и покритијата без франшиза и со попусти за франшиза.

Зошто патувањата нѐ прават посреќни? – нова услуга (патничко онлајн)

21/04/2022

Сите ги сакаме празниците и времето кога може да се посветиме на себе си и најблиските, но најчесто тоа сло...

Дознај повеќе

„РОУДТРИП“ НИЗ ИТАЛИЈА

24/10/2018

Каков и одмор да посакувате, ништо не може да се спореди со самоорганизирано патување. Дури и оние спокојни...

Дознај повеќе

10 ГРЕШКИ ШТО СЕКОЈ КОЈ ПАТУВА ТРЕБА ДА ГИ НАПРАВИ

01/11/2017

1. Прескокни ги местата што „мора да се видат“ Покрај својата популарност, некои луѓе баш и немаат некоја ...

Дознај повеќе

НОВИНИ ВО ПОЛИСИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВО

18/10/2017

Можеби веќе слушнавте? - Нашите полиси за домаќинство се со подобрени услови! Целта ни е секогаш да изле...

Дознај повеќе

ДА СЕ БИДЕ ОДГОВОРЕН Е ЗАБАВНО – ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА СО...

18/10/2017

„Ајде да бидеме одговорни, забавно е“ е повикот кој го испрати Осигурување Македонија a.д.Скопје-Виена Иншу...

Дознај повеќе
Погледни ги сите новости