КОГА Е ПОТРЕБНО ПОВЕЌЕ

 • Полуксузни опции и нестандардни покритија.
 • Спецификација на техника, опрема и предмети со поголема вредност.

Специјалната полиса

СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИСА

Некогаш имаме потреба од посебни полуксузни опции и нестандардни покритија. Едноставно претходните полиси не ви се доволно покритие за сè што поседувате. Тогаш нема никаква дилема дека оваа полиса ќе обезбеди специјално покритие и осигурување на вашиот дом, имот и покуќнина.

Со посебна спецификација за поголеми вредности во домот ќе договориме и покритие за техника, опрема и предмети со поголема вредност.

Основни осигурени ризици што се покриени со специјална полиса
Пожар
Гром
Експлозија
Луња
Град
Манифестација и демонстрација
Летала
Удар на возила
Вандализам
Тежина на мраз и снег
Мраз
Излевање на вода од инсталации во станбени објекти

Покритието за провална кражба и разбојништво е до сумата на осигурување на осигурените предмети.

Полисата нуди и опции за дополнителни ризици како:

 • поплава, порој и високи води
 • слегнување на земјиште
 • снежна лавина
 • земјотрес
 • стакло од кршење

Покритие на ризик земјотрес

 • Опфаќа надомест на штети предизвикани од земјотрес што ја надминува магнитудата од 3,5 степени по Рихтеровата скала.
 • Ги покрива и штетите од неконструктивни пукнатини на објектите доколку се избере покритие без франшиза.
 • Во зависност од вашата одлука, го договараме со и без ваше учество во штета (франшиза).
Што осигуруваме со основната премија?
Станбени објекти (куќи, згради)
Подвижен имот во објектот што се осигурува (облека, покуќнина, мебел, електрични апарати) – имот без попис
Други градежни објекти (гаражи, летни кујни и сл.)
Трошоци за нужно сместување ✓ до 2 500 €
Што осигуруваме со лимити во рамките на основната премија (без попис)
Станбени објекти во деловни цели ✓ без доплаќање
Готови пари, вредносни хартии, златници… ✓  до 1 000 €
Накит, часовници, скапоцени и полускапоцени камења ✓ до 1 500 €
Скапоцености, вазни, сребрени предмети, крзна, слонова коска и сл. ✓ до 1 500 €
Уметнички слики и скулптури ✓ до 1 500 €
Оружје со уредна дозвола ✓ до 500 €
Надворешни носачи на податоци ✓ до 250 €
Имот земен под наем или лизинг ✓ до 500 €
Пловила внатре во градежните објекти ✓ до 1 500 €
ТВ, аудио и видеоопрема, алармен уред, по поединечен предмет ✓ до 1 000 €
Компјутери и компјутерска опрема ✓ до 1 000 €
Лаптоп, таблет и мобилен телефон, вклучително и оние  добиени од работодавецот ✓ до 500 €
Злоупотреба на граѓански чекови и кредитни картички од штети настанати од провална кражба и разбојништво ✓ до 250 €
Подвижен имот во други градежни објекти ✓ до 500 €
Штети на заеднички имот во згради ✓ до 1 500 €
Штети настанати надвор од местото на осигурување до 1 000 € (во масивен објект)

до 250 € (во друг објект)

Напомена: Не се опфатени штети од расипување и дотраеност.

Помош при времено губење на домот

Полисите покриваат и трошоци за привремено нужно сместување доколку вашиот дом е толку оштетен што во него не може да се живее.

Пример:

 • Изнајмување на наместен станбен објект со слична големина според цените во околината на местото на живеење, сѐ додека вашиот дом не се оспособи за нормално живеење.
 • Преселба на вашиот подвижен имот доколку се решите трајно да се иселите од местото на осигурување.

Осигурување од одговорност кон трети лица

Ова осигурување е опционално и кај сите полиси. Се однесува на ваша заштита доколку со вашето домаќинство или имот направите штета на соседните објекти и на соседите.

Пример: Доколку направите штета од излевање вода на соседниот стан или доколку покрај вашиот објект изгори и претрпи штета и соседниот.

Попусти

 • За обнова на осигурување.
 • За немање штети.
 • За франшиза.
 • За осигурување на група објекти.
 • Посебен попуст како дел од СЕМЕЕН ПАКЕТ.
 • За еднократно плаќање на премијата.
 • За долгорочно осигурување  на 5 или 10 години.
 • За повеќе осигурувања.
 • За поседување атестирани алармни уреди, блиндор-врати, код-ки сеф и сл.

Погодности при плаќање

Можност за плаќање на рати.

Директно од вашата сметка во деловна банка со траен налог.

Побарајте прeсметка уште денеска и добијте ја најдобрата понуда