Македонија осигурување  – Виена Иншуренс Груп

  • ТУКА СМЕ

ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО

МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје Виена Иншуренс Груп е во самите темели на сигурноста, довербата и финансиската стабилност на дејноста осигурување во Република Северна Македонија. Првата осигурителна компанија со најголемо искуство и експертиза локално, чии почетоци се уште од 1945 година како државен завод, со преку дведецениско интернационално влијание и знаење, денес е стабилна институција во рамките на моќна австриска групација.

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Виена Иншуренс Груп е водечко во покритија на ризици од класата на осигурување неживот за правни и физички лица. Големите и комплексни индустриски субјекти, како и средните и мали бизниси, наоѓаат одлична потпора во нашите осигурителни понуди за лица, имот, моторни возила, одговорност, транспорт и др. Во понудата за физички лица се осигурувањето на домаќинство, лица, моторни возила, како и патничко осигурување. Најново на пазарот е доброволното здравствено осигурување за болничко и вонболничко осигурување, како и варијанти на покритија за тешки болести и операции.

Понудата е достапна преку широко распространета мрежа на експозитури, брокери за осигурување, агенции за застапување во осигурување и банки. Искусните продавачи се подготвени да ја појаснат понудата во согласност со потребите, да направат бесплатна пресметка и да обезбедат лесно полиси за осигурување во секое време онлајн и на рака. Од нашата препознатлива деловна зграда во Скопје и 14 експозитури низ државата обезбедена е лесна достапност на услугите. Друштвото има големо искуство со осигуреници и развиена база на податоци, а со дигитализацијата клиентите можат да одберат да ги добијат услугите плаќање премија и процесирање на штети онлајн или во директен контакт. Во тимот на Душтвото се искусни експерти од прием во осигурување и процена и ликвидација на штети и друг искусен кадар што го одликуваат силни корпорациски вредности како одговорност, блискост со клиентите и почитување на различностите. Богатата интернет-страница www.insumak.mk и пријателската содржина на „Фејсбук“ обезбедуваат транспарентна комуникација и во делот на општествената одговорност и културата за осигурување.

Друштвото особено води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покритие на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски. Во своето работење се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и на сите законски и други нормативни акти што го регулираат осигурителното покритие.

Политиките на следење на современите текови во дејноста и бескомпромисната финансиска стабилност, како и постојаното вложување во обуки на кадарот, обезбедуваат актуелност на изјавата од клиентите на МАКЕДОНИЈА осигурување – Виена Иншуренс Груп: Знам кога сум сигурен.