Услови за осигурување

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Известување за измена на услови

Осигурување имоти

Услови за осигурување имот на физички лица Известување 25.10.2022 Известување 26.10.2022 Известување за нисконапонска Општи услови за осигурување на имот Услови за осигурување на домаќинство Услови за осигурување од пожар и од некои други опасности Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност Посебни услови за осигурување на залихи на флотантна основа од опасност од пожар и од некои други опасности Услови за осигурување на машини од кршење и од некои други опасности Услови за осигурување од провална кражба и разбојништво Услови за осигурување на стакло од кршење Услови за осигурување на објекти во градба Услови за осигурување на објекти во монтажа Услови за осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности Услови за осигурување на филмски претпријатија Посебни услови за осигурување стока во ладилници Услови за осигурување на нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и слични уреди Посебни услови за осигурување на имот од сите ризици Посебни услови за осигурување на имотот на електростопанските претпријатија Посебни услови за осигурување на предмети на излагачи на саем Услови за осигурување на спортски, уметнички и слични приредби од атмосферски врнежи

Осигурување од одговорност

Општи услови за осигурување од одговорност Посебни услови за осигурување од одговорност на нотари Посебни услови за осигурување од одговорност на стечајни управници Посебни услови за осигурување од одговорност на друштва за ревизија Посебни услови за осигурување од одговорност на брокери Услови за осигурување од одговорност на работодавецот Услови за осигурување на одговорност од грешка на здравствени работници Општи услови за осигурување од професионална одговорност Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на сметководители Пакет услови за осигурување одговорност на шпедитери Посебни услови за осигурување од одговорност на архитекти и инжинери Посебни услови за осигурување од одговорност на адвокати Известување Oдговорност кон трети лица Известување за измена и дополнување Услови за осигурување од општа одговорност кон трети лица – 2023 Известување за одговорност од употреба на производи Посебни услови за осигурување од одговорност од употреба на производи

Осигурување од последици од несреќен случај – незгода

Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) Известување 31.12.2020 Табела за определување процент на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода) за индивидуално осигурување Табела на дневен надомест за индивидуално осигурување од незгода Известување Табели за процент на незгода и дневен надомест Посебни услови за осигурување зголемени (анормални) ризици за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници од последици од несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици од несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици од несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за осигурување на посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за доброволно осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици од несреќен случај (незгода) Ивестување за измена и дополнување 29.12.2022 Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици на несреќе случај (незгода) 01.01.2023 Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување од последици од несреќен случај (незгода) Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несреќен случај (незгода) Дополнителни услови за колективно осигурување на корисници на кредитни картички