Anketa

Почитувани корисници, за да се подобриме потребна ни е вашата оценка

Веб страната ви се допаѓа визуелно?
Ги најдовте информациите што ве интересираат?
Пребарувањето е лесно?
Дали пребарувате за да склучите осигурување?
Дали пребарувате за пријава на штета?
Дали пристапивте за онлајн услуги?
Дали пребарувате информации за компанијата?
Дали пребарувавте за контакт податоци?
Што од веб страната ви е најинтересно?