МАКЕДОНИЈА осигурување
-Виена Иншуренс Груп

Ул.11 Октомври бр.25,
Скопје, Р.Македонија
+389 (0 2)3115 188

Информации за контакт:

Телефон : +389 (02) 3115 188
Факс: +389 (02) 3137-154

Email: info@insumak.mk