МАКЕДОНИЈА осигурување
-Виена Иншуренс Груп

Ул.11 Октомври бр.25,
Скопје, Р.Македонија
+389 (0 2)3115 188

Информации за контакт:

Телефон : +389 (02) 3115 188
Факс: +389 (02) 3137-154

Email: info@insumak.mk

Заштита на укажувачи

Согласно член 5 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, a врз основа на Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/15 и 35/18), за овластено лице за прием на пријави од укажувачи е назначен Ангел Шојлев - Стручен соработник за правни работи.

Правилник

Контакт

Телефон: (02) 3 250628
Email: angel.shojlev@insumak.mk
Канцеларија бр. 301, 3-ти спрат, зграда Македонија Осигурување Скопје