Патничко

Доколку сте наш осигуреник и на патување во странство имате потреба од итна медицинска помош, поради акутна болест или повреда, јавете се на телефоните на нашиот асистент ГСБ Хелп

+35928197 197 (англиски јазик) или

+38975448482 (македонски јазик).

Доколку без наше одобрение искористите здравствена услуга, ќе Ви надоместиме  трошоци најмногу во износ од 150 еур.

Кај полисите со франшизи  ( учество  на осигуреникот во штета до одреден износ), компанијата ги намирува трошоците над  договорениот износ, доколку се работи за случај опфатен со условите според кои  сте ја купиле полисата.

Во случај на болест или повреда, доцнење на багаж или кражба на багаж пополнетe

Пријава за штета по патничко осигурување