Контакти и Регистер на овластени лица за продажба

Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп е посветена на професионална поддршка на своите претставници од продажбата. Фокусирани сме на ефикасна услуга на нашите клиенти. Оттаму сме постојано активни во развојот на нашите продукти, административната поддршка и услуга за нашата дистрибутивна мрежа.

Овде ќе ги најдете Регистрите на овластени лица за продажба.

 

Регистер на банко осигурување Регистер на Туристички агенции Регистер на Брокерски друштва за осигурување Регистер на овластени лица -вработени во МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп Регистер на Друштва за застапување во осигурување