EN MK

Собрание на акционери

Соопштение за акционери - вонредна состојба

Почитувани акционери, други заинтересирани лица,

Ве известуваме дека согласно одредбите од Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (Сл.Весник на РСМ Бр.79 од 26.03.2020 година), годишното акционерско собрание за деловната 2019 година на Акционерското друшво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп нема да се одржи за време на вонредна состојба.

Годишното акционерско собрание за деловната 2019 година ќе се закаже и одржи по престанокот на важноста на предметната Уредба донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија, во рокови и на начин предвидени во Законот за трговските друштва.

Со почит, Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп