EN MK

Собрание на акционери

Одлуки од Собрание на акционери Објава на конфликт на интереси Јавен повик Одлука за FI GS GI PwC 2020 Ревизорски извештај PWC2020 Годишен извештај 2020 Актуарски извештај Q4 2020 Одлука распределба на добивка Одлука одобрување на работата на УО Management Board Operation Report_31.12.2020 Одлука одобрување на работата на НО SB IMVIG REPORT 2020 Одлука за интерна ревизија 2020 Извештај за интерна ревизија 2020 Одлука ревизор 2021 Статутарна одлука 2021 Одлука за кодекс за корпоративно управување КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар Акции и гласачки права Полномошник на акционер Прашање на акционер Предлагање на одлуки Вклучување на точки на дневен ред Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице Пријава за учество во собрание – Физичко лице Пријава за учество во собрание – Правно лице