Собрание на акционери

Одлука за свикување на собрание 2021 Јавен повик за свикување на собрание 2021 Објава на конфликт на интерес – собрание 2021 Одлука за претседавач, бројачи на гласови и записничар Одлука за финансиските извештаи, годишната сметка, годишниот извештај за работење и извештајот на овластениот надворешен ревизор 2021 година Извештај од надворешен ревизор 2021 Годишен извештај 2021 Одлука за интерна ревизија 2021 Годишен извештај на внатрешна ревизија 2021 Одлука за исплата на дивиденда за 2019 и 2020 Одлука за распределба на добивка 2021 Известување од АСО дивиденда Одлука УО – извештај и одобрување на работа на УО Management Board Operation Report IMVIG report 2021 Олука за надворешен ревизор 2022 Прашање од акционерите Полномошник на акционер Акции и гласачки права Предлагање на одлуки Пријава за учество на собрание – физичко лице Пријава за учество на собрание – правно лице лице Вклучување на нови точки во дневен ред
Одлуки од Собрание на акционери Објава на конфликт на интереси Јавен повик Одлука за FI GS GI PwC 2020 Ревизорски извештај PWC2020 Годишен извештај 2020 Актуарски извештај Q4 2020 Одлука распределба на добивка Одлука одобрување на работата на УО Management Board Operation Report_31.12.2020 Одлука одобрување на работата на НО SB IMVIG REPORT 2020 Одлука за интерна ревизија 2020 Извештај за интерна ревизија 2020 Одлука ревизор 2021 Статутарна одлука 2021 Одлука за кодекс за корпоративно управување КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар Акции и гласачки права Полномошник на акционер Прашање на акционер Предлагање на одлуки Вклучување на точки на дневен ред Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице Пријава за учество во собрание – Физичко лице Пријава за учество во собрание – Правно лице