Shareholders Assembly

_WEB_MO VIG_Prasanja od akcionerite _WEB_MO VIG_Polnomosnik na akcioner _WEB_MO VIG_Akcii i glasacki prava _WEB_MO VIG_Vklucuvanje na novi tocki vo dneven red _WEB_MO VIG_Prijava za ucestvo na sobranie_pravno lice _WEB_MO VIG_Prijava za ucestvo na sobranie_fizicko lice _WEB_MO VIG_Predlaganje na odluki _7.Odluka za raspredelba na dobivka_2021 _7.1.Izvestuvanje od ASO_DIVIDENDA _6.Odluka za isplata na dividenda za 2019 i 2020 _5.Odluka za Interna Revizija_2021 _5.1.Godisen izvestaj na vnatresna revizija_2021 _4.Odluka za FI_GS_GI_PwC_2021 _4.2.Godisen izvestaj 2021 _4.1.Izvestaj od nadvoresen revizor_2021 _3.Odluka za Pretsedavac_Brojaci na glasovi i Zapisnicar _2.Javen povik za svikuvanje na sobranie_2021 _1.Odluka za svikuvanje na sobranie_2021 _10.Odluka_Nadvoresen revizor 2022 _9.1.SB_IMVIG_REPORT_2021 _8.Odluka_UO izvestaj i odobruvanje na rabota na UO _8.1.Management Board Operation Report_31122021 Objava na konflikt na interes_Sobranie 2021

Одлуки од Собрание на акционери

Објава на конфликт на интереси

Јавен повик

Одлука за FI GS GI PwC 2020

Ревизорски извештај PWC2020

Годишен извештај 2020

Актуарски извештај Q4 2020

Одлука распределба на добивка

Одлука одобрување на работата на УО

Management Board Operation Report_31.12.2020

Одлука одобрување на работата на НО

SB IMVIG REPORT 2020

Одлука за интерна ревизија 2020

Извештај за интерна ревизија 2020

Одлука ревизор 2021

Статутарна одлука 2021

Одлука за кодекс за корпоративно управување

КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар

Акции и гласачки права

Полномошник на акционер

Прашање на акционер

Предлагање на одлуки

Вклучување на точки на дневен ред

Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице

Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Правно лице

_4.Odluka_odobruvanje na rabotata na NO_2020 _5.1.Izvestaj na interna revizija_2020 _5.Odluka za Interna Revizija_2020 _6.Odluka_Revizor_2021 _7.Statutarna Odluka_2021 _8.1.КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ _8.Odluka za kodeks za korporativno upravuvanje _.Odluka za Pretsedavac_Brojaci na glasovi i Zapisnicar _1.1.Revizoriski izvestaj_PWC2020 _1.2.Godisen izvestaj 2020 Final _1.3.Aktuarski izvestaj Q4 2020 _1.Odluka za FI_GS_GI_PwC_2020 _2.Odluka_raspredelba na dobivka _3.1.Management Board Operation Report_31.12.2020 _3.Odluka_odobruvanje na rabotata na UO_2020 _4.1.SB_IMVIG_REPORT_2020 _2 1 Javen povik 2020 _5.Vklucuvanje na tocki na dneven red _6.Obrazec za glasanje so korespodencija_pravno lice _7.Obrazec za glasanje so korespodencija_fiziko lice _8.Prijava za ucesto vo sobranie_Fizicki lica _9.Prijava za ucesto vo sobranie_Pravno lice _1.Akcii i glasacki prava _2.Polnomosnik na akcioner _3.Prasanja od akcioner _4.Prеdlaganje na odluki Objava na konflikt na interes _Odluki od Sobranie 2020_10052021

Одлуки од Собрание на акционери

Објава на конфликт на интереси

Јавен повик

Одлука за FI GS GI PwC 2020

Ревизорски извештај PWC2020

Годишен извештај 2020

Актуарски извештај Q4 2020

Одлука распределба на добивка

Одлука одобрување на работата на УО

Management Board Operation Report_31.12.2020

Одлука одобрување на работата на НО

SB IMVIG REPORT 2020

Одлука за интерна ревизија 2020

Извештај за интерна ревизија 2020

Одлука ревизор 2021

Статутарна одлука 2021

Одлука за кодекс за корпоративно управување

КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар

Акции и гласачки права

Полномошник на акционер

Прашање на акционер

Предлагање на одлуки

Вклучување на точки на дневен ред

Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице

Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Правно лице

1.Odluka i Javen povik za svikuvanje na sobranie_07102022 2.Predlog staturna odluka_07102022 12.Prijava za ucesto vo sobranie_Pravno lice 11.Prijava za ucesto vo sobranie_Fizicki lica 10.Vklucuvanje na tocki vo dneven red 9.Predlaganje na tocki od dneven red 8.Prasanja od akcioneri 6.Akcii i glasacki prava 7.Polnomosnik na akcioner na sobranie _23.Predlog statutarna odluka_Precisten Tekst_27102022 _33.Objava na konflikt na interes_Sobranie 14112022

Одлуки од Собрание на акционери

Објава на конфликт на интереси

Јавен повик

Одлука за FI GS GI PwC 2020

Ревизорски извештај PWC2020

Годишен извештај 2020

Актуарски извештај Q4 2020

Одлука распределба на добивка

Одлука одобрување на работата на УО

Management Board Operation Report_31.12.2020

Одлука одобрување на работата на НО

SB IMVIG REPORT 2020

Одлука за интерна ревизија 2020

Извештај за интерна ревизија 2020

Одлука ревизор 2021

Статутарна одлука 2021

Одлука за кодекс за корпоративно управување

КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар

Акции и гласачки права

Полномошник на акционер

Прашање на акционер

Предлагање на одлуки

Вклучување на точки на дневен ред

Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице

Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Правно лице

_2.Odluka_Javen Povik za AS_MO VIG_08062023_SCAN _8.Akcii i glasacki prava _9.Polnomosnik na akcioner na sobranie _10.Prasanja od akcioneri _11.Predlaganje na tocki od dneven red _12.Vklucuvanje na tocki vo dneven red _23.Odluka za Pretsedavac_11072023_Brojaci na glasovi i Zapisnicar _20.Odluka za AS_MO VIG_11072023

Одлуки од Собрание на акционери

Објава на конфликт на интереси

Јавен повик

Одлука за FI GS GI PwC 2020

Ревизорски извештај PWC2020

Годишен извештај 2020

Актуарски извештај Q4 2020

Одлука распределба на добивка

Одлука одобрување на работата на УО

Management Board Operation Report_31.12.2020

Одлука одобрување на работата на НО

SB IMVIG REPORT 2020

Одлука за интерна ревизија 2020

Извештај за интерна ревизија 2020

Одлука ревизор 2021

Статутарна одлука 2021

Одлука за кодекс за корпоративно управување

КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар

Акции и гласачки права

Полномошник на акционер

Прашање на акционер

Предлагање на одлуки

Вклучување на точки на дневен ред

Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице

Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Правно лице

_2.Odluka za Pretsedavac_Brojaci na glasovi i Zapisnicar _2.Odluka za svikuvanje na akcionersko sobranie _3.Odluka za clenovi na NO _2.1.Javen Povik za sobranie _2.Odluka za Pretsedavac_Brojaci na glasovi i Zapisnicar _11.Akcii i glasacki prava _12.Polnomosnik na akcioner na sobranie _15.Prijava za ucestvo na sobranie_11072023_Fizicki lica _16.Prijava za ucestvo na sobranie_11072023_Pravni lica _17.Vklucuvanje na tocki vo dneven red _13.Prasanja od akcioneri _14.Predlaganje na odluki po dneven red _24.Info za predlozeni clenovi na NO _25.Objava na konflikt na interes_Sobranie_27102023 _2.Odluka za Pretsedabac_Brojaci na glasovi i Zapisnicar_Scan _3.Odluka za clenovi na NO_Scan

Одлуки од Собрание на акционери

Објава на конфликт на интереси

Јавен повик

Одлука за FI GS GI PwC 2020

Ревизорски извештај PWC2020

Годишен извештај 2020

Актуарски извештај Q4 2020

Одлука распределба на добивка

Одлука одобрување на работата на УО

Management Board Operation Report_31.12.2020

Одлука одобрување на работата на НО

SB IMVIG REPORT 2020

Одлука за интерна ревизија 2020

Извештај за интерна ревизија 2020

Одлука ревизор 2021

Статутарна одлука 2021

Одлука за кодекс за корпоративно управување

КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар

Акции и гласачки права

Полномошник на акционер

Прашање на акционер

Предлагање на одлуки

Вклучување на точки на дневен ред

Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице

Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Правно лице

_1.Odluka za svikuvanje na sobranie i Javen Povik _2.1.Izvestaj_FI_GS_GI_PWC_2022 _2.Odluka za FI_GS_GI_PwC_2021 _5.1.IZVESTAJ NA IR so sostojba na 30_12_2022_MAK_NO _5.Odluka za Interna Revizija_2022 _6.Odluka za raspredelba na dobivka_2022 _7.Odluka za isplata na dividenda za 2021 i 2022 (2) _8.Odluka_NO izvestaj i odobruvanje na rabota na NO _9.Odluka_UO izvestaj i odobruvanje na rabota na UO _10.Odluka_Nadvoresen revizor 2023 _17.Prijava za ucesto vo sobranie_Pravno lice _16.Prijava za ucesto vo sobranie_Fizicki lica _15.Vklucuvanje na tocki vo dneven red _14.Predlaganje na tocki od dneven red _13.Prasanja od akcioneri _12.Polnomosnik na akcioner na sobranie _11.Akcii i glasacki prava URBAN EXPERT_WEB_ENG 26.Odluki-od-sobranie_10.05.2023 _26.Odluki od sobranie_10052023_Scan

Одлуки од Собрание на акционери

Објава на конфликт на интереси

Јавен повик

Одлука за FI GS GI PwC 2020

Ревизорски извештај PWC2020

Годишен извештај 2020

Актуарски извештај Q4 2020

Одлука распределба на добивка

Одлука одобрување на работата на УО

Management Board Operation Report_31.12.2020

Одлука одобрување на работата на НО

SB IMVIG REPORT 2020

Одлука за интерна ревизија 2020

Извештај за интерна ревизија 2020

Одлука ревизор 2021

Статутарна одлука 2021

Одлука за кодекс за корпоративно управување

КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Одлука за претседавач бројачи на гласови и записничар

Акции и гласачки права

Полномошник на акционер

Прашање на акционер

Предлагање на одлуки

Вклучување на точки на дневен ред

Образец за гласање со кореспонденција – Правно лице

Образец за гласање со кореспонденција – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Физичко лице

Пријава за учество во собрание – Правно лице