Штети

Како да пријавам штета?

Почитувани клиенти Ви посакуваме никогаш да немате потреба од пријавување на штета. Сепак доколку имате штетен настан, овде ќе ги најдете потребните информации за постапката за пријава на штета и обрасците што треба да ги пополните. Исто така тука ќе најдете и листа на документација што треба да ја доставите соодветно на класата на осигурување.

За штети од полиси по осигурување несреќен случај незгода,  домаќинство, патничко осигурување и каско-осигурување моторни возила и здравствено осигурување  можете да пријавите штета онлајн.

Смрт од болест:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета; образец овде
 2. Лекарска потврда за причина за смрт;
 3. Извод од матичната книга на умрените на осигуреникот;
 4. Извод од матичната книга на венчаните (издаден по смртта на осигуреникот);
 5. Извод од матичната книга на родените (за децата на осигуреникот);
 6. Решение за старателство (доколку корисникот е малолетен);
 7. Оставинско решение или да се пополни изјава за корисник на сумата со задолжително присуство на сите наследници (полнолетни деца, жив родител) пред наше овластено лице;
 8. Фотокопија од лична карта;
 9. Трансакциска сметка од корисникот на осигурувањето и сл.
 10. список листа за проверка на документација
 11. Пријава несреќен случај-физички напад
 12. Изјава за одредување корисник
Смрт од несреќен случај:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Записник од МВР (ако смртта настапила поради учество во сообраќајна или друга незгода);
 3. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 4. Лекарска потврда за причина за смрт;
 5. Извод од матичната книга на умрените на осигуреникот;
 6. Извод од матичната книга на венчаните (издаден по смртта на осигуреникот);
 7. Извод од матичната книга на родените (за децата на осигуреникот);
 8. Решение за старателство (доколку корисникот е малолетен);
 9. Оставинско решение или да се пополни изјава за корисник на сумата со задолжително присуство на сите наследници (полнолетни деца, жив родител) пред наше овластено лице;
 10. Фотокопија од лична карта;
 11. Трансакциска сметка од корисникот на осигурувањето и депонент банка.
 12. Пријава несреќен случај-физички напад
 13. Изјава за одредување корисник
За траен инвалидитет поради несреќен случај / повреда:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Целокупна медицинска документација (прв лекарски наод по повредата и сите контролни прегледи, отпусни листи, специјалистички рендгенски извештаи, рендгенски снимки и друго);
 3. Боледувања: -од матичен лекар (извештај за привремена спреченост за работа); -од комисија (првостепена комисија за оцена на привремена спреченост за работа);
 4. Потврда за вработен заверена од договарачот на осигурувањето (за колективно осигурување);образец овде
 5. Потврда од училиште/факултет за период на отсуство од настава (доколку отсуствувал од настава); образец овде
 6. Потврда од училиште, факултет, хотел, клуб и сл. (за осигурувања на ученици, студенти, гости, спортисти...); образец овде
 7. Пријава за несреќа на работа; или образец овде
 8. Записник за настаната повреда изработена од договорувачот (доколку пријавата за несреќа на работа не е изготвена на време); или
 9. Записник од инспекција на труд;
 10. Трошоци за лекување во оригинал;
 11. Записник од МВР (во случај на сообраќајна незгода, повреда со оружје, учество во тепачка и сл.);
 12. Фотокопија од лична карта на работникот;
 13. Фотокопија од трансакциска сметка од родител (за осигуреник малолетник);
 14. Извод од матичната книга на родените (за осигуреник малолетник);
 15. Трансакциска сметка на корисникот на осигурувањето и депонент банка;
 16. Фотокопија од лична карта.
Тешки болести:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета; образец овде
 2. Целокупна медицинска документација (прв лекарски наод по повредата и сите контролни прегледи, отпусни листи, специјалистички рендгенски извештаи, рендгенски снимки и друго);
 3. Фотокопија од лична карта;
 4. Трансакциска сметка од корисникот на осигурувањето и сл.
Операции:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета; образец овде
 2. Целокупна медицинска документација;
 3. Фотокопија од лична карта;
 4. Трансакциска сметка од корисникот на осигурувањето и сл.
Вонболничко и болничко лекување:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета; образец овде; образец овде
 2. Барање за предавторизација на трошоци;
 3. Фотокопија од лична карта;
 4. Фотокопија на ИД-картичка;
 5. Комплетна медицинска документација;
 6. Фактури и фискални сметки во оригинал;
 7. Трансакциска сметка од корисникот на осигурувањето и сл.
 1. Пријава за штета за каско осигурување на моторни возила;
 2. кршење стакло
 3. Возачка дозвола од возачот на оштетеното возило и сообраќајна дозвола од оштетеното возило;
 4. Детална изјава од возачот на оштетеното возило кога е настаната штетата, опис како е настаната сообраќајната незгода, опис на оштетувањето на возилото;
 5. Записник од увид на МВР со скица за штети од над пет просечни плати, пожар, кражба, експлозија, вандализам и други опасности за кои постои законска обврска за пријавување на надлежен орган;
 6. За ризикот кражба на возило да се достават оригинал клучевите од возилото и оригинал сообраќајна дозвола;
 7. Извештај од УХМР во случај на луња;
 8. Фотографии од самото место на незгодата и од оштетеното возило – доколку има;
 9. Фактура за извршена поправка на возилото или понуда, по извршен увид на возилото од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
 10. Фотокопија од трансакциска сметка за физички лица или фотокопија од жиро-сметка за правни лица.
 1. Пријава за штета за каско осигурување на моторни возила
 2. кршење стакло
 3. Дозвола за управување на шинско возило од возачот на оштетеното возило и документ за идентификација од оштетеното шинско возило;
 4. Детална изјава од возачот на оштетеното возило кога е настаната штетата, опис како е настаната сообраќајната незгода, опис на оштетувањето на возилото;
 5. Записник од увид на МВР со скица за штети од над пет просечни плати, пожар, кражба, експлозија, вандализам и други опасности за кои постои законска обврска за пријавување на надлежен орган;
 6. За ризикот кражба на возило да се достават оригинал клучевите од возилото и оригинал сообраќајна дозвола;
 7. Извештај од УХМР во случај на луња;
 8. Фотографии од самото место на незгодата и од оштетеното возило – доколку има;
 9. Фактура за извршена поправка на возилото или понуда, по извршен увид на возилото од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
 10. Фотокопија од трансакциска сметка за физички лица или фотокопија од жиро-сметка за правни лица.
 1. Пријава за штета;
 2. Кршење стакло
 3. Дозвола за управување од соодветен воздухоплов од управувачот на воздухопловот и документ за идентификација на воздухопловот;
 4. Детална изјава од возачот на оштетеното возило кога е настаната штетата, опис како е настаната сообраќајната незгода, опис на оштетувањето на возилото;
 5. Записник од увид на МВР со скица за штети од над пет просечни плати, пожар, кражба, експлозија, вандализам и други опасности за кои постои законска обврска за пријавување на надлежен орган;
 6. За ризикот кражба на возило да се достават оригинал клучевите од возилото и оригинал сообраќајна дозвола;
 7. Извештај од УХМР во случај на луња;
 8. Фотографии од самото место на незгодата и од оштетеното возило – доколку има;
 9. Фактура за извршена поправка на воздухопловот или понуда, по извршен увид на воздухопловот од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
 10. Фотокопија од трансакциска сметка за физички лица или фотокопија од жиро-сметка за правни лица.
 1. Пријава за штета - целосно пополнета
 2. Дозвола за управување од соодветен пловен објект од управувачот на пловниот објект и документ за идентификација на пловниот објект;
 3. Детална изјава од возачот на оштетеното возило кога е настаната штетата, опис како е настаната сообраќајната незгода, опис на оштетувањето на возилото;
 4. Записник од увид на МВР со скица за штети од над пет просечни плати, пожар, кражба, експлозија, вандализам и други опасности за кои постои законска обврска за пријавување на надлежен орган;
 5. За ризикот кражба на возило да се достават оригинал клучевите од возилото и оригинал сообраќајна дозвола;
 6. Извештај од УХМР во случај на луња;
 7. Фотографии од самото место на незгодата и од оштетеното возило – доколку има;
 8. Фактура за извршена поправка на пловниот објект или понуда, по извршен увид на пловниот објект од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
 9. Фотокопија од трансакциска сметка за физички лица или фотокопија од жиро-сметка за правни лица.
 1. Упатство при штета транспорт на пратки;
 2. Пријава за штета – целосно пополнета;
 3. Возачка дозвола од возачот што го управувал возилото и сообраќајна дозвола од камион/влекач и приколка/полуприколка со патен налог за лицето што го управувало возилото;
 4. Детална изјава од возачот со следните податоци: име и презиме на испраќачот, релација на транспортот, датум на товарање на стоката, датум на настанување на штетата и опис како е настаната штетата, датум на пристигнување за истовар на стоката;
 5. Фактура за поправка на оштетеното основно средство со работен налог или три понуди доколку оштетениот дел не е набавен, УЦД ако е делот набавен во странство со шпедитерски транспортни трошоци, приемници и требовање од магацинот за резервни делови, работни налози за работна рака и механизација при интерно отстранување на штетата, по извршен увид од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
 6. Пријава за осигурување на транспортот од страна на транспортерот или организаторот на превозот;
 7. ЦМР-лист со забелешка од страна на сопственикот на стоката, записник за обемот на оштетување на стоката при истовар, фактура или фактури за оштетената стока со целокупната документација што ја следи фактурата, товарни листови, фотографии од оштетената стока од самото место или од местото на истовар;
 8. Отштетно побарување од сопственикот на стоката до превозникот или организаторот на превоз;
 9. Записник од санитарна инспекција за неисправност на храната, одлука за уништување на храната, фактура за извршеното уништување на храната;
 10. Записник од МВР при сообраќајна незгода, пожар, експлозија, кражба, вандализам, влез на мигранти, саботажа, штрајк, граѓански немири и други околности за кои постои законска обврска за пријавување на надлежен државен орган;
 11. Фотокопија од трансакциска сметка за физички лица или фотокопија од жиро-сметка за правни лица.
 1. Пријава за штета од пожар и некои други опасности
 2. Пријава за штета-целосно пополнета
 3. Пријава за штета за осигурување домаќинство
 4. Книговодствена документација за оштетените објекти или опрема – картица со инвентарен број, марка и тип, година на набавка со новонабавна ревалоризирана вредност;
 5. Фактура за поправка на оштетеното основно средство со работен налог или три понуди доколку оштетениот дел не е набавен, УЦД ако е делот набавен во странство со шпедитерски транспортни трошоци, приемници и требовање од магацинот за резервни делови, работни налози за работна рака и механизација при интерно остранување на штетата;
 6. Понуда за новонабавна вредност на оштетеното основно средство со исти или слични технички карактеристики;
 7. Изјави од ракувачите на опремата, одговорните лица и интерни извештаи за настанатата штета, текот на поправката, дефинирање на причините за штета;
 8. Предмер пресметка за обемот на оштетување, спецификација на оштетена опрема, дефектажа за оштетувањето на опремата;
 9. Фотографии од самото место на штетниот настан во моментот на настанување на штетата;
 10. Записник од МВР при пожар, експлозија, кражба, вандализам, саботажа, штрајк, граѓански немири и други околности за кои постои законска обврска за пријавување на надлежен државен орган;
 11. Извештај од УХМР во случај на луња;
 12. Спецификација на оштетената залиха по шифра на артикл, опис, количина и единечна цена, лагер-листа на оштетената залиха на денот на штетата, материјално-финансиска картица за целокупната залиха на денот на штета и калкулации за производните цени;
 13. Сметководствена материјална и финаниска состојба пред и по денот на штета со попис на залихата по штетата;
 14. Биланс на состојбата и успехот од 31.12. од претходната година, фактурите за набавка со приемница во магацин за тековната година, УЦД ако залихата е набавена во странство со шпедитерски и транспортни трошоци, продажба на залихата (фактури или фискални сметки) за тековната година;
 15. Записник од санитарна инспекција за неисправност на храната, одлука за уништување на храната, фактура за извршеното уништување на храната;
 16. Фотокопија од трансакциска сметка за физички лица или фотокопија од жиро-сметка за правни лица.
 1. Пријава за штета од провална кражба и разбојништво
 2. Пријава за штета машини и машински направи (справи) , инсталации и апарати
 3. Книговодствена документација за оштетените објекти или опрема – картица со инвентарен број, марка и тип, година на набавка со новонабавна ревалоризирана вредност;
 4. Фактура за поправка на оштетеното основно средство со работен налог или три понуди доколку оштетениот дел не е набавен, УЦД ако е делот набавен во странство со шпедитерски транспортни трошоци, приемници и требовање од магацинот за резервни делови, работни налози за работна рака и механизација при интерно отстранување на штетата, по извршен увид од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
 5. Понуда за новонабавна вредност на оштетеното основно средство со исти или слични технички карактеристики;
 6. Изјави од ракувачите на опремата, одговорните лица и интерни извештаи за настанатата штета, текот на поправката, дефинирање на причините за штета;
 7. Предмер пресметка за обемот на оштетување, спецификација на оштетената опрема, дефектажа за оштетувањето на опремата;
 8. Фотографии од самото место на штетниот настан во моментот на настанување на штетата;
 9. Проект за изведба на објектите (за објекти во градба) и проект за монтажа (при монтажа на нова опрема);
 10. Записник од МВР при пожар, експлозија, кражба, вандализам, саботажа, штрајк, граѓански немири и други околности за кои постои законска обврска за пријавување на надлежен државен орган;
 11. Извештај од УХМР во случај на луња;
 12. Спецификација на оштетената залиха по шифра на артикл, опис, количина и единечна цена, лагер-листа на оштетената залиха на денот на штетата, материјално-финансиска картица за целокупната залиха на денот на штетата и калкулации за производните цени;
 13. Сметководствена материјална и финаниска состојба пред и по денот на штета со попис на залихата по штетата;
 14. Биланс на состојбата и успехот од 31.12. од претходната година, фактурите за набавка со приемница во магацин за тековната година, УЦД ако залихата е набавена во странство со шпедитерски и транспортни трошоци, продажба на залихата (фактури или фискални сметки) за тековната година;
 15. Записник од санитарна инспекција за неисправност на храната, одлука за уништување на храната, фактура за извршеното уништување на храната;
 16. Фотокопија од трансакциска сметка за физички лица или фотокопија од жиро-сметка за правни лица;
Единствен регистарски број на одгледувалиштето (РБО), доказ за сопственост на животното, за добиток број на ушни маркици, датум на раѓање на грлата, раса и датум на регистрација на грлата, единствен број за идентификација на кучињата, потврда од ветеринар дека животното било здраво кога се склучило осигурувањето (за животни).
Потребни документи за барања за надомест по наша зелена карта
 1. Фотокопија од европски извештај потпишан од страна на учесниците во сообраќајната несреќа или полициски извештај; (упатство)
 2. Пријава за штета за осигурување од автомобилска одговорност;
 3. Фотокопија од возачка дозвола;
 4. Фотокопија од сообраќајна дозвола;
 5. Фотокопија од полиса;
 6. Фотокопија од банкарска сметка;
 7. Извештај за процена на штетата;
 8. Фотографии од оштетеното возило или објект;
 9. Изјава;
 10. Фактура за извршена поправка, понуда или барање за спогодба, по извршен увид на возилото од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
 11. Комплетна медицинска документација;
 12. Изјава со европски.
Потребни документи за барања за надомест на материјална и нематеријална штета
 1. Пријава за штета;
 2. Отштетно побарување во врска со авионски мотори;
 3. Отштетно побарување во врска со авионски резервни делови;
 4. Отштетно побарување во врска со сопственоста на трета страна;
 5. Регистрација на воздухопловот;
 6. Доказ за сопственост;
 7. Првична и понатамошна информација за авионот, детали на летот и информации во врска со несреќата;
 8. Дневник на леталото и протокол за лет;
 9. Записник од МВР;
 10. Записник од дирекциjaта за цивилна пловидба;
 11. Фактура за извршена поправка, понуда или барање за спогодба, по извршен увид од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
Друга документација.
Потребни документи за барања за надомест на материјална и нематеријална штета
 1. Пријава за штета;
 2. Отштетно побарување во врска со пловниот објект;
 3. Сообраќајна дозвола на пловниот објект;
 4. Дозвола за управување со пловниот објект;
 5. Првична и понатамошна информација за авионот, детали на летот и информации во врска со несреќата;
 6. Дневник на пловниот објект;
 7. Записник од МВР;
 8. Фактура за извршена поправка, понуда или барање за спогодба, по извршен увид од страна на проценител на Македонија осигурување АД Скопје – ВИГ;
Друга документација.
Потребни документи за барања за надомест на нематеријална штета по општа одговорност
 1. Отштетно побарување;
 2. Изјава за начин на случување на настанот;
 3. Документација за докажување на вина на трето лице (пресуда, записник од трудова инспекција, записник од полиција и друг државен орган);
 4. Комплетна медицинска документација во оригинал;
 5. Доказ за сторени трошоци во врска со настанот во оригинал;
 6. Фотокопија од банкарска сметка;
 7. Изјави од сведоци;
 8. и сл.
Потребни документи за барања за надомест на материјална штета по општа одговорност
 1. Отштетно побарување;
 2. Изјава или записник за настан;
 3. Документација за докажување на вина на трето лице (пресуда, записник од полиција, вештачење);
 4. Документација за причина за штета;
 5. Комплетна документација за поправка или замена на материјалната штета, по извршен увид;
 6. Фотокопија од банкарска сметка;
 7. и сл.
Потребна документација за барања за надомест по кредити
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Договорот за кредит со потребната документација за негово одобрување со сите генералии на кредитокорисникот;
 3. Амортизациски план;
 4. Книговодствена картица;
 5. Пимени опомени, повратни рецеписи на кредитокорисникот и на жирантите;
 6. Доказ дека е платена премијата за осигурување;
 7. Меница со соодветна номинална вредност;
 8. Решение за административна забрана од плата на кредитокорисникот и на жирантите.
Потребна документација за барања за надомест по гаранции:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Договорот за користење на гаранцијата со потребната документација за негово одобрување со сите генералии на кредитокорисникот;
 3. Писмени докази за настанат осигурен случај кај гаранциско осигурување;
 4. Записник од полиција или друг овластен орган;
 5. и сл.
Потребна документација за барања за надомест по основа на финансиски загуби:
 1. Отштетно побарување;
 2. Изјава за причина;
 3. Документација кон побарувањето за утврдување на фактите за причината и висината на штетата;
 4. Наоди од надлежни органи;
 5. Докази за направени трошоци;
 6. Процедури и документации за работењето на правното лице;
 7. и сл.
Потребна документација за барања за надомест по основа на правна помош:
 1. Отштетно побарување;
 2. Изјава за причина;
 3. Документација кон побарувањето за утврдување на фактите за причината и висината на штетата;
 4. Наоди од надлежни органи;
 5. Докази за направени трошоци;
 6. и сл.
Потребна документација за барања за надомест по патничко осигурување:
 • Несреќен случај или болест:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Mедицинска документација;
 3. Оригинални сметки за направени медицински трошоци;
 4. Записник од надлежен орган за настанот (за несреќа);
 5. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Предвремено враќање дома поради болест или смрт на член на потесно семејство:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Медицинска потврда за членот што се разболел или починал;
 3. Билет како доказ за предвремено враќање;
 4. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Враќање на посмртни останки:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Официјална потврда од доктор за причината за смртта;
 3. Во случај на смрт од несреќен случај, извештај од извршена аутопсија;
 4. Во случај на ненадејна смрт од незгода, документи потребни за разјаснување на околностите за смртта;
 5. Оригинални фактури за платени трошоци за враќање на починатото лице и доказ од кого се платени;
 6. Трансакциска сметка и депонент банка на лицето што го извршило плаќањето на трошоците.
 • Враќање на децата:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Доказ за сторени трошоци за пат од РМ до местото каде што се наоѓаат децата и назад од страна на роднина;
 3. Трансакциска сметка и депонент банка на лицето што го извршило плаќањето на трошоците.
 • Посета на пациент:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Доказ за направени трошоци за посета на осигуреник што е животно загрозен;
 3. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Надомест на телефонски трошоци:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Последна болничка сметка од која ќе се види направениот телефонски трошок на осигуреникот со неговите роднини;
 3. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Враќање на моторно возило:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Доказ дека осигуреникот што се наоѓа во странство е неспособен да управува со возилото поради претходно настанат и пријавен случај;
 3. Доказ за направени трошоци;
 4. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Кражба на багаж:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Записник од надлежен орган;
 3. Список на украден багаж со детален опис и износ;
 4. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Задоцнето пристигнување на багаж:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Авионски или бродски билет;
 3. Багажен лист;
 4. Оригинален извештај за актуелно време на доцнење на име на осигуреникот;
 5. Потврда за преземање на багажот;
 6. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Смрт:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Умреница (читлива копија);
 3. Венчаница (читлива копија);
 4. Изводи за малолетни деца (читлива копија);
 5. Оставинско решение или да се пополни изјава за корисник на сумата со задолжително присуство на сите наследници (полнолетни деца, жив родител) пред наше овластено лице;
 6. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Траен инвалидитет:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Читлива копија од медицинска документација и рендгенски снимки;
 3. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Загуба на патни документи:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Доказ за трошоци за повторна набавка на документ;
 3. Извештај од надлежен орган;
 4. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Замена на официјален состанок:
 1. Потполнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Доказ за патни трошоци за лице што е одредено да го замени осигуреникот;
 3. Трансакциска сметка и депонент банка.
Откажување на патување (не се однесува за периодични полиси):
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Докази за откажување на патување што претходно е платено;
 3. Медицинска докуменентација за сериозна болест или смрт на член од потесното семејство;
 4. Трансакциска сметка и депонент банка.
 • Правна помош:
 1. Пополнет и заверен образец за пријава за надомест на штета;
 2. Докази за направени трошоци за правна помош;
 • Продолжување на престој:
 1. Пополнет и заверен образец на пријава за надомест на штета;
 2. Докази за направени трошоци.