About us

What makes us different

  • Experience and expertise.
  • Quality of insurance cover.
  • Quality Claims Service.

 

Corporate governance

The corporate governance assumes the continuous compliance of the operating activities of the Company with statutory regulations and legal requirements in Republic of North Macedonia.

Read more

About us

Insurance MAKEDONIJA s.c. Skopje Vienna Insurance Group has created a foundation for safety and security of, trust in and stable financial support by the insurance industry in the Republic of North Macedonia..

Read more

About VIG

Во „Виена Иншуренс Груп“ (ВИГ) има преку 25 000 вработени лица, кои работат во околу 50 друштва во 25 земји.

Read more

Контакти и Регистер

Нашите продажни тимови се стручни, ефикасни и градат постојани и професионални контакти со нашите клиенти. Преку постојан развој на осигурителната понуда за нашите претставници, остануваме ваш прв избор за осигурување.

Read more

Social responsibility

Вклучувањето на компаниите во градењето на општествена одговорност е многу важно, зашто покажува дека сите заеднички го градиме општеството во кое живееме.

Read more

Shareholders Assembly

Овде може да ги најдете сите информации во врска со седниците на Собранието на акционери

Read more

Нашите луѓе

Прием во осигурување, продажба, решавање и исплата на штети, финансии и сметководство, ИТ, правна заштита, човечки ресурси, актуарство, усогласување со закони, внатрешна ревизија, маркетинг.

Read more

Историјат

Друштвото има зад себе повеќе од 77 години осигурително искуство и усогласување со современите текови за да секогаш има најдобра услуга и квалитетно осигурување за корисниците.

Read more

Reports

Архива на Финансиските извештаи на Друштвото заедно со Годишните извештаи од работењето

Read more