EN MK

About us

Она што нè издвојува од конкуренцијата е

  • Искуство и експертиза.
  • Квалитетното осигурително покритие.
  • Навремена исплата на штети.

 

About us

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп е симбол за осигурување, како и за доверба, за сигурност и за финансиска стабилност.

Read more

About VIG

Во „Виена Иншуренс Груп“ (ВИГ) има преку 25 000 вработени лица, кои работат во околу 50 друштва во 25 земји.

Read more

Financial reports

Архива на Финансиските извештаи на Друштвото заедно со Годишните извештаи од работењето

Read more

Финансиски извештаи

Осигурување Македонија а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп е симбол за осигурување во Македонија, како и за доверба, за сигурност и за финансиска стабилност. Основано е во 1945 година како Државен осигурителен завод и познато како ДОЗ, ЗОИЛ, КЈУБИ и сега со новото име – ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА. Со последното преземање во 2013 година, стана дел од Vienna Insurance Group (VIG). Компанијата има големо искуство и познавање на осигурителната индустрија и успешно се усогласува со модерните текови на пазарот, што обезбедува најдобра услуга и квалитетна осигурителна понуда за клиентите.

Обезбедуваме широк спектар на врвни решенија за осигурување и за реосигурување:

  • имотни осигурувања;
  • осигурување на лица од незгода (несреќен случај);
  • осигурување на моторни возила;
  • осигурување транспорт;
  • осигурување одговорност;
  • патничко осигурување.