Управен одбор

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото, обезбедуваат Друштвото да работи во согласност со правилата за управување со ризик, во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, вршат контрола над ризиците од работењето, обезбедуваат Друштвото соодветно да ги води трговските книги и другата сметководствена документација, ги вреднуваат ставките во деловните биланси и изготвуваат периодични и годишни извештаи. Организациската поставеност, како и работењето на Управниот одбор во Друштвото, се во целост со позитивните прописи. 22 Во согласност со одредбите од Статутот, Управниот одбор на Друштвото е составен од 4 (четири) члена, од кои едниот е именуван за претседател.

 

Членови на Управниот одбор на Друштвото се: г. Бошко Андов како претседател на Управниот одбор; г-ѓа Весна Ѓорчева како член на Управниот одбор; г-ѓа Татјана Димов како член на Управниот одбор; г-дин Озрен Марјановиќ како член на Управниот одбор:

г-дин Бошко Андов

претседател на Управниот одбор

г-ѓа Весна Ѓорчева

член на Управниот одбор

г-ѓа Татјана Димов

член на Управниот одбор

г-дин Озрен Марјановиќ

член на Управниот одбор