Надзорен одбор

Надлежностите и одговорностите на органот на надзор во Друштвото се детерминирани во позитивните прописи на Република Северна Македонија, како и во актите на Друштвото. Дополнително и определени акти на Друштвото ги детализираат надлежностите и одговорностите на Надзорниот одбор.

 

Со датум 31.12.2020 година, членови на Надзорниот одбор на Друштвото се:

 

г. Габор Лехел (Gabor Lehel) како претседател на Надзорниот одбор;

г. Андреја Јосифовски како независен член на Надзорниот одбор;

г. Реинхард Гојер (Reinhard Gojer) како независен член на Надзорниот одбор;

г. Филип Бардас (Phillipp Bardas) како член на Надзорниот одбор.