Менаџерски тим

г-ѓа Јасминка Илиева

менаџер за прием во осигурување

г-ѓа Гордана Миноска

главен актуар

г-ѓа Маргарета Поповска-Гошева

менаџер за финансии

г-ѓа Весна Богдановска

менаџер за човечки ресурси

г-ѓа Даниела Димитриева

менаџер за информатичка технологија

г-ѓа Татјана Ансарова-Јовановска

менаџер за интерна ревизија

г. Зоран Алексовски

регионален менаџер за продажба

г. Марјан Оручоски

регионален менаџер за продажба

г. Филип Мешков

национален менаџер за продажба