Подружници на МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп