Пријава на штети

Пријава на штети

Потврда за ученик Пријава за штета во домашен и меѓународен транспорт за карго и одговорност на превозникот Пријава за штета делумно каско за осигурување на моторни возила – кршење стакло Пријава за штета за доброволно здравствено осигурување Пријава за штета за каско осигурување на моторни возила Пријава за штета за осигурување во домаќинство Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај – незгода предизвикана од физички напад Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај – незгода Пријава за штета за осигурување од автомобилска одговорност Пријава за штета на машини машински направи (справи), инсталации и апарати Пријава за штета на стакло од кршење Пријава за штета од осигурување на пловни објекти Пријава за штета од осигурување на странски средства за плаќање од фалсификат Пријава за штета од осигурување од одговорност Пријава за штета од патничко осигурување Пријава за штета од пожар и некои други опасности Пријава за штета од провална кражба и разбојништво Список на потребна документација за пријава на штета по осигурување на лица од осигурување од несреќен случај (незгода) Изјава за одредување корисник Изјава за повреда Изјава за прифаќање на понудата Лекарски извештај Потврда за вработен Потврда за студент