EN MK

Пријава на штети

Пријава на штети

Пријава за штета за патничко осигурување Пријава за штета од пожар и некои други опасности Пријава за штета за осигурување домаќинство Пријава за штета во домашен и меѓународен транспорт за карго и одговорност на превозникот Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај – незгода Список на доставена документација за штета лица при несреќен случај (незгода) Изјава за одредување корисник Изјава за повреда Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај – незгода предизвикана од физички напад Лекарски извештај Потврда за студент Потврда за ученик Потврда за вработен Пријава за штета за доброволно здравствено осигурување Пријава за штета за осигурување од автомобилска одговорност Пријава за штета од провална кражба и разбојништво Пријава за штета делумно каско за осигурување на моторни возила – кршење стакло Пријава за штета за каско осигурување на моторни возила Пријава за штета на стакло од кршење Изјава за прифаќање на понуда Пријава за штета од осигурување од одговорност Пријава за штета од осигурување на пловни објекти Пријава за штета на машини машински направи (справи), инсталации и апарати Пријава за штета од осигурување на странски средства за плаќање од фалсификат