Повик за ажурирање на податоци на акционери

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп на годишното СОБРАНИЕ Број 02 – 25.05.2022 г. донесе ОДЛУКА за исплата на дивидена за деловната 2019 година и деловната 2020 година и утврдување на дивиденден календар.

Во врска со исплата на дивиденда ги повикуваме сите физички лица акционери коишто ги немаат сеуште ажурирано личните податоци да ги ажурираат, односно да ги достават во Друштвото.

Формуларот за ажурирање на податоци е испратен по пошта до сите акционери. Ве молиме да го доставите по пошта на адреса: Македонија осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп ул. 11 Октомври бр.25 или на електронска пошта.

Лица за контакт:
Владимир Бајлозов, Координатор за финансиски трансакции
Тel: +389 2 3250 534
Mob: +389 76 427 413
Faks: +389 2 3250 576
E-mejl: vladimir.bajlozov@insumak.mk

Горан Матески, Менаџер за инвестиции и финансиски трансакции
Tel: +389 2 3250 773
Mob: +389 75 358 170
E-mejl: goran.mateski@insumak.mk

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп

 

Овде може да ги преземете формуларите: