Полиси со станбен кредит од Комерцијална банка

 

Полиси со станбен кредит од Комерцијална банка

Провери пресметка

 

За влез во веб апликацијата потребен ви е ПИН којшто го имате во полисата за осигурување добиена (еднократно) од застапништвото на Комерцијална банка

 

Важи за корисниците со станбен кредит од Комерцијална банка, а со полиса од Македонија осигурување а.д. Скопје –Виена Иншуренс Груп

За хипотекарни полиси издадени по септември 2021 година и понатаму за целиот период на станбениот кредит (30 години).

Овде можете да се информирате за состојбата во врска со осигурувањето односно, да ги следите пресметките за осигурувањето до истек на кредитот.