АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Информативен калкулатор

Сила на моторот во KW
Доплатоци
Возраст на осигуреникот
Бонус за немање на штети
Попусти
Вкупна АО премија
3,414 ден.
Осигурување од кршење на стаклата
1,700 ден.

Забелешка

  • Пресметката на премија за осигурување од автомобилска одговорност се однесува само на патнички и товарни возила. Истата е од информативен карактер и се однесува за информативна пресметка на премија за единечно возило. Бонусот или малусот на премијата кој овде е со слободен избор - Бонус за немање на штети - се одредува системски и автоматизирано при реална изработка на АО полисата зависно од резултатот на осигуреникот / договарачот на полисата и од причинети штети на трети лица.
  • Носивоста на товарните возила доколку не е наведена во документ, фактура и слично се одредува кога од износот во полето Ф2 ќе се одземе износот наведен во полето Г од сообраќајната дозвола или потврдата за сообразност на возилото / хомологација.
Носивост во тони
Доплатоци
Возраст на осигуреникот
Бонус за немање на штети
Вкупна АО премија
6,416 ден.

Забелешка

  • Пресметката на премија за осигурување од автомобилска одговорност се однесува само на патнички и товарни возила. Истата е од информативен карактер и се однесува за информативна пресметка на премија за единечно возило. Бонусот или малусот на премијата кој овде е со слободен избор - Бонус за немање на штети - се одредува системски и автоматизирано при реална изработка на АО полисата зависно од резултатот на осигуреникот / договарачот на полисата и од причинети штети на трети лица.
  • Носивоста на товарните возила доколку не е наведена во документ, фактура и слично се одредува кога од износот во полето Ф2 ќе се одземе износот наведен во полето Г од сообраќајната дозвола или потврдата за сообразност на возилото / хомологација.