ISO 27001 сертифицирана компанија

ISO 27001 СЕРТИФИЦИРАНА КОМПАНИЈА

Делокругот на ISO 27001:2013 e:
„Развој, имплементација и одржување на домашни ИКТ решенија за осигурителни услуги“