Менаџерски тим

г-ѓа Јасминка Илиева

менаџер за прием во осигурување

г-ѓа Татјана Димов

менаџер за спорови по штети и регреси

г-ѓа Маргарета Поповска-Гошева

менаџер за финансии

г-ѓа Весна Богдановска

менаџер за човечки ресурси

г-ѓа Кевсер Лаличиќ

менаџер за информатичка технологија

г-ѓа Татјана Ансарова-Јовановска

менаџер за интерна ревизија

г. Зоран Тодоровски

менаџер за вонсудски штети

г. Зоран Алексовски

регионален менаџер за продажба

г. Марјан Оручоски

регионален менаџер за продажба

г. Филип Мешков

менаџер за неагентска продажба