EN MK

Документи

Осигурување имоти

1.Општи услови за осигурување на имот 2. Услови за осигурување од пожар и од некои други опасности 3. Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност 4. Посебни услови за осигурување на залихи на флотантна основа од опасност од пожар и од некои други опасности 5. Услови за осигурување на машини од кршење и од некои други опасности 6. Услови за осигурување од провална кражба и разбојништво 7. Услови за осигурување на стакло од кршење 8. Услови за осигурување на домаќинство 9. Услови за осигурување на објекти во градба 10. Услови за осигурување на објекти во монтажа 11. Услови за осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности 12. Услови за осигурување на филмски претпријатија 13. Посебни услови за осигурување стока во ладилници 14. Услови за осигурување на нисконапонска електронска опрема, електронски сметачи, процесори и слични уреди 15. Посебни услови за осигурување на имотот на електростопанските претпријатија 16. Посебни услови за осигурување на предмети на излагачи на саем 17. Услови за осигурување на спортски, уметнички и слични приредби од атмосферски врнежи

Осигурување од последици од несреќен случај – незгода

31. Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 31.1.Табела за определување процент на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода) за индивидуално осигурување 31.2.Табела на дневен надомест за индивидуално осигурување од незгода 31.1. и 2. Известување Табели за процент на незгода и дневен надомест 31.3 Известување Општи услови незгода 32. Посебни услови за осигурување зголемени (анормални) ризици за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 33. Дополнителни услови за колективно осигурување на членови на домаќинство на земјоделски производители од последици на несреќен случај (незгода) 34. Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници од последици од несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила 35. Дополнителни услови за осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода) 36. Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици од несреќен случај (незгода) 37. Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици од несреќен случај (незгода) 38. Дополнителни услови за осигурување на посетители на културно-уметнички, спортски и други приредби од последици од несреќен случај (незгода) 39. Дополнителни услови за доброволно осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) 40. Дополнителни услови за задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај (незгода)еќен случај (незгода) 40.1.Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици од несреќен случај (незгода) 40.2.Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување од последици од несреќен случај (незгода) 40.3.Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода) 40.4.Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода) 40.5.Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несреќен случај (незгода) 40.6.Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен случај (незгода)